AYDINLATMA METNİ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA 

TÜRKİYE’DE ARŞİVCİLİĞİN BUGÜNÜ VE YARINI, KADINLARIN ARŞİVLERDEKİ YERİ” SEMPOZYUMU 

AYDINLATMA METNİ

AMAÇ

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi gereğince yapılmakta olup, 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde Beykoz Üniversitesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ortaklığında çevrim içi olarak düzenlenecek “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” konulu sempozyumun katılımcılarını bilgilendirmek ve Kanun gereğince aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.  

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Beykoz Üniversitesi   tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve aşağıda açıklanan nedenler ve hukuki gerekçelerle mevzuatta öngörülen temel ilkeler doğrultusunda işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI ve HUKUKİ GEREKÇESİ

https://kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr/ web adresinde yer alan kadineserlerisempozyum@beykoz.edu.tr e-posta adresine göndermiş olduğunuz e postalar ile   elde ettiğimiz isim-soyisim, telefon, mail adresi, çalıştığınız kurum, unvanınız, bildirinizin özeti ve tam metni ile toplantının çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği https://zoom.us/j/94892476981 adresinde katıldığınız oturumda bildirinizi sunduğunuz esnada alınan ses ve görüntü kaydınız, Yükseköğretim Kurumlarının görevleri gereğince, akademik çalışmalara katkı sağlanması, üniversite tarafından yürütülen akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, etkinlik öncesi ve sonrası katılımcılar ile tekrar iletişime geçilmesi, etkinlik sırasında çekilen fotoğraf ve/veya video gibi görsel görüntülerin, ses kaydının  üniversitenin web sayfası, sosyal medya hesaplarında, Youtube.com gibi toplumun büyük bölümüne ulaşmayı sağlayan diğer araçlarla toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak amacıyla yayımlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar yapılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve üniversitemizin tanıtımının yapılması amaçları dahilinde işlenecektir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

İş bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz Üniversite tarafından yürütülen akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Üniversite tarafından sunulan her türlü eğitim hizmeti, aktivite ve tanıtımının yapıldığı fiziki ve/veya elektronik ortamda, Beykoz Üniversitesi tüm sosyal medya hesaplarında, basılı dokümanlarında, Youtube.com ve Beykoz Üniversitesi Events YouTube Kanalı gibi toplumun büyük bölümüne ulaşmayı sağlayan diğer araçlarla kamu oyunu aydınlatıcı bilimsel bir çalışma olarak YÖK mevzuatından kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi ve  eğitim hizmeti, aktivite ve tanıtımının yapılması amacıyla ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile açık rıza  hukuki sebepleri  dahilinde  paylaşılacaktır.  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 İş bu aydınlatma metninde yer alan verileriniz, https://kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr/  web adresinde yer kadineserlerisempozyum@beykoz.edu.tr e-posta adresine gönderdiğiniz özet ve tam bildirileriniz ve toplantının çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği https://zoom.us/j/94892476981 toplantı odasına katılımınız ve Üniversite ve Üniversite tarafından sunulan her türlü eğitim hizmeti, aktivite ve tanıtımının yapıldığı fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır. YÖK mevzuatından kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi ve eğitim hizmeti, aktivite ve tanıtımının yapılması amacıyla ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile açık rıza hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

 KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı  bir nüshasını “Beykoz Üniversitesi, Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:114 P.K. 34810 Beykoz / İstanbul ’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu beykozedu@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir. 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla